« Nye bilder frå februar | Main | Ein perfekt fødsel »

23. februar 2004

Comments

Farfar

Gratulerar!!! Dette gjekk fort og heilt utruleg for ein baby som er så stor - 5545g, eller er det feil vekt? Gleder oss til å sjå fleire bilete.

Lillege og Arne


Hjertelig velkommen , Torstein,
og så på selve navnedagen din!
Hva var det mammaen din gjorde dagen før du ble født, siden du fikk det så travelt med å komme til verden?
Gratulerer, gratulerer Mona,Are og Sverre !

Hilsen Arne og Lillege

kokkentor

Ein slik entré passar seg for ein likandes kar! Alle namn som byrjar med Tor er kjekke! Til lukke, Are og Mona! Helsing Kokken Tor.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Om Dynastiet

  • OBS! Primær målgruppe for desse sidene er besteforeldre, onklar og tanter av Sverre og Torstein. Alle andre besøkande er hermed advart ;-)

Siste bilder

Siste videoar

Nye ord

Abonner på halland.us

Blog powered by Typepad
Member since 08/2003