« Ein perfekt fødsel | Main | Sverre eller Torstein? »

25. februar 2004

Comments

Gerd og Bjørn

Kjære Mona, Are og storebror Sverre!
Takk for at vi på denne måten får være med på fødselen og får vårt deilige lille barnebarn rett inn i stuen. Det er hyggelig Are, å lese dine treffende kommentarer. Det er ikke mange som kan følge utviklingen av sine barnebarn fra dag til dag. Vi føler oss veldig priveligerte og det er dagens høydepunkt når vi kan se nytt fra dere. Vi lurer ennå litt på "nyfødt-bildene" hvem som er hvem. Vi synes den nyfødte er flott og vakker, akkurat som Sverre

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Om Dynastiet

  • OBS! Primær målgruppe for desse sidene er besteforeldre, onklar og tanter av Sverre og Torstein. Alle andre besøkande er hermed advart ;-)

Siste bilder

Siste videoar

Nye ord

Abonner på halland.us

Blog powered by Typepad
Member since 08/2003