« Torstein er her!!! | Main | Meir enn eit sammentreff! »

25. februar 2004

Comments

Farfar igjen

Flotte bilder frå fødselen. Eg måtte sjekke at 23 verkeleg var navnedagen, men slik står det i min 7de sans og. Eg har no ein mistanke om at de har prøvd å planlegge dette då, men då måtte jo navnet vere bestemt før unnfangelsen, eller plukka dokke ut eit namn som hadde namnedag sånn i nærleiken av termin?
Men han kom jo for tidleg så det kan ikkje vere årsaken heller. Nei, slikt kan ein verte religiøs av. (Minner om at Are har namnedag 7. mars)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Om Dynastiet

  • OBS! Primær målgruppe for desse sidene er besteforeldre, onklar og tanter av Sverre og Torstein. Alle andre besøkande er hermed advart ;-)

Siste bilder

Siste videoar

Nye ord

Abonner på halland.us

Blog powered by Typepad
Member since 08/2003